Ventspils Mākslas skolas nolikums.

Audzēkņu uzņemšanas noteikumi.

Iesnieguma veidlapa stājoties skolā (profesionālās ievirzes izglītības programmām). 

Iesnieguma veidlapa stājoties skolā (interešu izglītība).

Iekšējie kārtības noteikumi.

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.

Ventspils Mākslas skolas reģistrācijas apliecība.

Akreditācijas lapas.

Programmu licences.

Ventspils Mākslas skolas pašnovērtējuma ziņojums.

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība Ventspils Mākslas skolā.

Mācībām nepieciešamo materiālu saraksts (prof.ievirzes izglītības programmām).

Mācībām nepieciešamo materiālu saraksts ( interešu izglītība).

Izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība
Ventspils Mākslas skolā.

Ventspils Mākslas skolas privātuma politika.

Ventspils Mākslas skolas padomes reglaments. Padomes sastāvs. 20.11.2018.Padomes sēdes lēmumi.

Ventspils Mākslas skolas sagatavošanas klasītes noteikumi.