Ventspils Mākslas skolas nolikums.

Reģistrācijas apliecība.

Programmu licences.

Pašnovērtējuma ziņojums.

Kārtība drošības pasākumu īstenošanai COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Ventspils Mākslas skolā. 

Iekšējie kārtības noteikumi.

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.

Kārtība par attālinātā mācību procesa organizēšanu tiešsaistē.

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība.

Izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība.

Ventspils Mākslas skolas privātuma politika.

Ventspils Mākslas skolas sagatavošanas klasītes noteikumi.

Pedagoģiskās padomes reglaments.

Metodisko komisiju reglaments.

Elektroniskā žurnāla lietošanas kārtība.

Izglītojamo mācību darbu skates reglaments.

Mācību prakses- plenēra reglaments.

Profesionālās ievirzes izglītības programmu noslēguma darbu reglaments.

Dokumentu aprites kārtība.

Audzināšanas darba plāns 2020.-2023.g.

Attīstības plāns.

Izglītojamo uzņemšana

Izglītojamo uzņemšanas kārtība.

Iesnieguma veidlapa stājoties skolā (profesionālās ievirzes izglītības programmām). 

Iesnieguma veidlapa stājoties skolā (interešu izglītība).

Anketa par datu apstrādi.

Mācību materiāli

Mācībām nepieciešamo materiālu saraksts (prof.ievirzes izglītības programmām).

Mācībām nepieciešamo materiālu saraksts ( interešu izglītība).

Skolas padome

Skolas padomes reglaments.  

Padomes sastāvs 2020./2021.m.g.

Padomes darba plāns 2020./2021.m.g.

Padomes sastāvs 2019./2020.m.g.