Dalība NordPlus projektā

27.oktobrī ir noslēdzies mūsu pirmais seminars ,,Kultūras uzņēmējdarbības izglītība mākslas skolu audzēkņiem”, kurā iepazināmies un apspriedām, ko nozīmē kultūras uzņēmējdarbība un kā to vislabāk apgūt.

Kopā ar Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu prezentējām tēmu "Kultūrizglītība, kultūras uzņēmējdarbība, atbalsta mehānismi un labās prakses piemēri Latvijā". Paldies visiem kolēģiem un tiekamies drīz!

 

Our first seminar "Cultural entrepreneurship education for art schools students"

where we discussed what does it mean cultural entrepreneurship and what is the best way to achieve this competence has ended.

Together with PIKC Liepaja Music, Art and Design school we were presenting our topic “Culture education, cultural entrepreneurship, support mechanisms and examples of good practice in Latvia”. Thank you all colleagues and see you soon!

<< Go back to the previous page