Esam akreditējuši jaunu izglītības programmu.

    Jau otro mācību gadu Ventspils Mākslas skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmu „Vizuāli plastiskā māksla” ar kodu 30V 211 00, kur mācās jaunieši paralēli vispārējās skolas 9.-12.klasei. Programmu jaunieši apgūst trijos mācību gados, iegūstot zināšanas un prasmes zīmēšanā, gleznošanā, veidošanā, kompozīcijā, dizaina pamatos un datorgrafikā. Sekmīgi nokārtojot noslēguma pārbaudījumus, audzēkņi saņems Latvijas Republikas profesionālās ievirzes izglītības apliecību.
   Izglītības programmā saturs ir veidots kā vienots kopums, lai skolas absolventi varētu mācības turpināt profesionālās mākslas iestādēs.
   Programmā ar jauniešiem strādā pedagogi, kuri beiguši LR Mākslas akadēmijā maģistra programmas un viens pedagogs studē doktorantūrā.
   2014.gada decembrī Ventspils Mākslas skolā ieradās LR Izglītības kvalitātes valsts dienesta norīkotie eksperti, kuri izvērtēja jaunās programmas darbības kvalitāti, skolas darbību, dokumentāciju. Pamatojoties uz ekspertu atzinīgā vērtējuma 2014.gada 16.decembrī tika pieņemts lēmums akreditēt Ventspils Mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu „Vizuāli plastiskā māksla” ar kodu 30V 211 00 uz maksimālo termiņu- sešiem gadiem.
 

<< Go back to the previous page