PAR SKOLU

PAR SKOLU

    Ventspils Mākslas skola ir Ventspils pilsētas domes dibināta izglītības iestāde, kura īsteno divas profesionālās ievirzes izglītības programmas un interešu izglītības programmu sagatavošanas klasītēs.

    Ventspils Mākslas skola ir dibināta 1992. gada 8.maijā, pirmie audzēkņi skolā uzņemti 1993.gada 1. septembrī.        

    2002.gada 13.jūnijā ir licencēta skolas profesionālās ievirzes izglītības programma "Vizuāli plastiskā māksla" ar kodu 20V 211 00 1 un pirmo reizi skola akreditēta 2003.gada 14.aprīlī. Atkārtoti akreditēta 2006. un 2012.gadā uz maksimālo termiņu – sešiem gadiem. Akreditācijas termiņš pagarināts līdz 2020.gadam.

          Sākot ar 2013./2014.m.g. Ventspils Mākslas skola uzsāka īstenot profesionālās ievirzes izglītības programmu „Vizuāli plastiskā māksla” ar kodu 30V 211 00 1, bet 2014.gadā programma tika akreditēta. 

      Ventspils Mākslas skolas budžetu veido valsts mērķdotācija pedagogu atalgojumam, pašvaldības finansējums skolas administrācijai, pedagogu atalgojumam, tehniskajam personālam un skolas komunālajiem maksājumiem un uzturēšanai.
2008.gadā tika veikta skolas ēkas renovācija.

      Mācības skolā notiek pēc nodarbībām vispārizglītojošā skolā un audzēkņiem nav mācību maksa. 

     Profesionālās ievirzes izglītību skolā var apgūt no 8 un 15 gadu vecuma, bet intrešu izglītību sākot no 5 gadu vecuma.

    Mākslas skolas audzēkņi un pedagogi regulāri piedalās Latvijas Nacionālā kultūras centra organizētajos konkursos un semināros, festivālos, ārvalstu konkursos,plenēros, kā arī dažādos Ventspils pilsētas pasākumos un izstādēs. 

 Ventspils Mākslas skola lieto "e-klasi" no 2013.gada 1.septembra.